โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายวินัย ศรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

โทร : 093 649 5039

อีเมล์ : winai7681@gmail.com

นางสาวภูวิชชา สาเมาะ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

โทร : 091 459 8588

อีเมล์ : phuvicha.rms@gmail.com

นายพยนต์ แก้วบุญ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร : 089 2939 442

อีเมล์ : phayon.rms@gmail.com

นายปิ่นณรงค์ สมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

โทร : 083 6561550

อีเมล์ : pinnarong.rms@gmail.com

นางพรทิพย์ พรหมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โทร : 089 787 5136

อีเมล์ : pornthip.rms@gmail.com