โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

พรบ.การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562