โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง