โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

นโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)