โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
188 หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180