โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

กลยุทธ์ และพันธ์กิจ

กลยุทธ์
        1. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา
        2. ส่งเสริมสมรรถนะครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนให้มีความพร้อม ร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
        3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม สื่อวัสดุ อุปกรณ์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน บุคลากร ชุมชน และองค์การที่เกี่ยวข้อง
        4. ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน
        5. พัฒนาการศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา

พันธ์กิจ
        1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
        2. ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา
        3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
        4. พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
        5. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น