โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

ประวัติของโรงเรียน

              โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์  จัดตั้งขึ้นโดยดำริของพระครูใบฎีกาขาว  รักขิตธัมโม  อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ที่ต้องการให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในท้องถิ่น  จึงได้รวบรวมเงินจากเนื้อนาบุญของสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดจัดซื้อที่ดิน จำนวน 48 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา แล้วมอบให้กรมสามัญศึกษา  โดยได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2519    มีชื่อว่า โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์  ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด   ซึ่งมีสมณศักดิ์    เป็นที่ “สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์”
              โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์เปิดทำการสอนครั้งแรกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2519 และได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ.2536