โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายพยนต์ แก้วบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ