โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

เจ้าหน้าที่

นางสาวแพรทิพย์ นิลรัตน์
พนักงานธุรการ
นายประทีป นิลรัตน์
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างไม้ 3
นายสุชาติ มณีอร่าม
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างปูน 3
นายสมนึก แก้วทอง
พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียน
นายพิศาล เทพรัตน์
นักการภารโรง