โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
         รูปช้างคู่งวงชูคบเพลิงหมายถึงสัญลักษณ์ของวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งและให้การสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา

อักษรย่อร.ม.ส.
สีประจำโรงเรียนน้ำเงิน – แดง  หมายถึง ความมั่นคง แข็งแกร่ง และความรักที่มีต่อสถาบัน
คำขวัญเรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักชุมชน
คติพจน์อัชเชวกิจมา ตัปปัง หมายถึง รีบทำความเพียรตั้งแต่วันนี้
ปรัชญาเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำวิชาชีพ
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นอินทนิล

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

คำร้อง : อ.นพดล ทัศวา

เรียบเรียง : อ.ชาญวิชญ์ ชาพรหมสิทธิ์

ราชมุนีรังสฤษฎ์แหล่งศึกษา มีปรัชญาของเราเป็นเป้าหมาย

คือเรียนรู้คู่คุณธรรมนำหญิงชาย มีอาชีพเลี้ยงกายไม่อับจน

เรียนดีมีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัดล้ำเลิศประเสริฐผล

น้ำเงินแดงเราตระหนักรักชุมชน เราทุกคนรักในชาติแผ่นดิน

อินทนิลถิ่นนี้มีสุขสันต์ เราผูกพันดวงจิตคิดถวิล

คุณความดีเรารักษาเป็นอาจิณ เรารักถิ่นอินทนิลไปชั่วกาล

ราชมุนีรังสฤษฎ์มีศักดิ์ศรี เราสามัคคีรู้รักสมัครสมาน

เราตั้งใจศึกษาวิชาการ รักสถานศึกษาชั่วฟ้าดิน

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

ฟังเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์