โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางพนิดา พรหมสุข
พนักงานราชการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายปิ่นณรงค์ สมบูรณ์
ครูชำนาญการ
นางแวกรือซง วิชา
พนักงานราชการ