โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายกิตติพงษ์ จันทร์สุวรรณรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางพรทิพย์ พรหมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ